Przejdź do treści

Klauzula informacyjna
w związku z otrzymaną wiadomością za pośrednictwem formularza kontaktu na stronie www

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ?RODO?, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: NEMRA Sp. z o.o., Sp. K., z siedzibą: ul. Łubinowa 68,
  70-785 Szczecin, reprezentowane przez Prezesa Spółki. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@nemra.pl, telefonicznie: (91) 463 09 64 lub osobiście w jego siedzibie.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: tel. (91) 463 09 64, e-mail: rodo@nemra.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • 6, ust. 1, lit. a RODO – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (w przypadku podania danych kontaktowych) – do czasu odwołania zgody, lub po upływie 5 lat od jej wyrażenia,
  • 6, ust. 1, lit. f RODO ? gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (w sytuacji dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami), zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
   (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 4. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe:
  • wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych określonym podmiotom którzy świadczą usługi outsourcingu dla Administratora m.in.: księgowość, kurierzy, ochrona osób i mienia, kancelaria prawna, kancelaria windykacyjna.
 5. W sytuacji gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany przepisem prawa do ich podania. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku (żądania).
 6. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).