Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży
NEMRA Sp. z o.o. Sp. K. (zwane dalej OWS)

 

§ 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) regulują dostawy i usługi realizowane przez NEMRA Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie, ul. Łubinowa 68, 70-786 Szczecin, NIP 9552346681, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000455043, zwaną dalej NEMRA  na rzecz odbiorcy towarów i usług, zwanym dalej Kontrahentem.

2. Ogólne Warunki stanowią integralną część pierwszego zamówienia złożonego przez Kontrahenta i obowiązują przez cały czas trwania współpracy handlowej z Kontrahentem. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta – w sposób przewidziany w niniejszym OWS – stanowi jednocześnie poświadczenie Kontrahenta, że zapoznał się on i akceptuje niniejsze OWS. Jeżeli Kontrahent pozostaje w stałych stosunkach handlowych z NEMRA, akceptacja OWS przy pierwszym zamówieniu jest  równoznaczna z ich akceptacją przy następnych zamówieniach, do czasu zmiany ich treści lub uchylenia.

3. OWS zamieszczone są na stronie internetowej: www.nemra.pl.

4. OWS regulują zasady i tryb postępowania przy zawieraniu umów. Przyjęcie odmiennego trybu i zasad postępowania dopuszczalne jest jedynie w szczególnych przypadkach, kiedy to NEMRA osiągnie pisemne porozumienie z konkretnym Kontrahentem  modyfikujące postanowienia OWS i mają zastosowanie do konkretnej umowy sprzedaży i dostawy.

5. Powołane w treści warunków nazwy punktów i paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji umowy.

6. NEMRA ma prawo zmiany OWS poprzez m.in. wprowadzenie dodatkowych warunków sprzedaży dla poszczególnych towarów wynikających z wymagań narzucanych przez producentów tych towarów. NEMRA poinformuje Kontrahenta  o zmianie OWS w terminie 30 dni od zmiany OWS. Klient ma prawo przedstawić NEMRA oświadczenie o braku zgody na zmianę OWS w formie pisemnej  pod rygorem nieważności. Po bezskutecznym upływie tego terminu przyjmuje się,  Kontrahent zmianę zaakceptował. Brak zgody Klienta na zmianę OWS stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez NEMRA bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych.

7. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na mocy OWS będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie.

§ 2. ZAWARCIE UMOWY

1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży bądź też umowy na wykonanie usługi m.in. dotyczącej cięcia taśmy syntetycznej jest złożenie zamówienia przez Kontrahenta oraz potwierdzenie zamówienia przez Nemra (z zastrzeżeniem ust. 7). Potwierdzenie zamówienia przez NEMRA jest konieczne w sytuacji, gdy Kontrahent złożył zamówienie za pośrednictwem strony internetowej NEMRA bądź gdy Kontrahent żąda potwierdzenia.

2. Zamówienie może być złożone w dowolnej formie przewidzianej prawem, tj. w  formie pisemnej, telefonicznej, elektronicznej lub faxem. Zamówienie wiąże Kontrahenta przez okres siedmiu dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia przez NEMRA. Zamówienie, które zostało  potwierdzone i przyjęte  do realizacji przez NEMRA musi zawierać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do realizacji danego zamówienia.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS przez Kontrahenta.

4. NEMRA nie odpowiada za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach informacyjnych, stronach internetowych oraz innych materiałach reklamowych otrzymanych lub uzyskanych przez Kontrahenta. Wszelkie propozycje, porady i wskazania NEMRA Kontrahent wykorzystuje na swoją wyłączną  odpowiedzialność, bowiem nie stanowią one przedmiotu umowy a pełnią jedynie funkcję pomocniczą przy dokonaniu przez Kontrahenta wyboru towaru.

5. Nemra zastrzega, że w przypadku zlecenia do wykonania usługi cięcia taśmy syntetycznej zastosowanie mają poniżej przedstawione parametry tolerancji cięcia taśmy syntetycznej:

Nadto Nemra informuje, że mierzona zgodnie z normą EN ISO 15147 różnica między mierzoną długością, szerokością i grubością oraz określoną długością cięcia, szerokością i grubością nie różni się więcej niż o wartość tolerancji określonych w powyższej tabeli.

6. Umowa sprzedaży bądź umowa na wykonanie usługi cięcia taśmy syntetycznej zawarta jest z chwilą potwierdzenia zamówienia lub z chwilą faktycznej realizacji zamówienia, lub z chwilą faktycznej realizacji transakcji sprzedaży.

7. Odpowiedź na zamówienie z zastrzeżeniem zmian niemających wpływu na parametry techniczne i użytkowe towaru traktowana będzie jako zawarcie umowy w trybie art. 68 1 kc.

8. W przypadku zmian w/w w trakcie realizacji umowy, pkt. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

9. NEMRA przysługuje termin 7 dni na potwierdzenie bądź odrzucenie zamówienia licząc od dnia jego złożenia przez Kontrahenta. Bezskuteczny upływ tego terminu oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.

§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zwłoka NEMRA w realizacji umowy nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Kontrahenta od umowy, jeśli został on niezwłocznie poinformowany przez NEMRA o przyczynach zwłoki i o nowym terminie realizacji zamówienia.

2. NEMRA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie i zwłokę w realizacji umowy spowodowane okolicznościami od niej niezależnymi, tj. w szczególności spowodowane siłą wyższą, strajkami, przeszkodami w transporcie, przerwami w dostawie mediów, opóźnionymi dostawami materiałów prawidłowo i terminowo zamówionych u dostawców NEMRA.

3. W przypadku konieczności zmiany terminu dostawy, co wpływa istotnie na koszty realizacji umowy, NEMRA Sp. z o.o. Sp. K. poinformuje o tym kontrahenta. Przepis § 2 ust. 5 stosuje się w tym wypadku odpowiednio.

4. Odpowiedzialność NEMRA za opóźnienie i zwłokę w realizacji umowy regulują wyłącznie zapisy o karach umownych zawarte w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub umowie. Kontrahentowi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie przysługuje odszkodowanie przewyższające karę umowną.

§ 4. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

1. Wydanie Kontrahentowi zamówionego towaru następuje w magazynie NEMRA położonym w Szczecinie ul. Łubinowa 68 czynnym w godzinach pracy. Strony mogą odmiennie ustalić miejsce wydania towaru. Informacja ta musi wówczas znajdować się w potwierdzeniu zamówienia, lub w umowie lub w ofercie.

2. W przypadku ustalenia innego miejsca wydania towaru, niż określony w pkt. 1, kontrahent ponosi koszt ubezpieczenia oraz transportu towaru do miejsca dostawy. Ponadto Kontrahent ponosi powstałe z tego tytułu koszty załadunku i rozładunku towaru jak również koszty zmierzenia i opakowania towaru.

3. Z chwilą wydania towaru Kontrahentowi bądź przekazania towaru przewoźnikowi z miejscem dostawy innym, niżeli magazyn NEMRA, na Kontrahenta przechodzi ryzyko przepadku, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, nadto z chwilą wydania przewoźnikowi towaru zobowiązanie NEMRA zostaje w całości wykonane.

4. Osoby odbierające towar w imieniu Kontrahenta winny legitymować się pisemnym upoważnieniem do odbioru, którego treść winna być znana firmie NEMRA. Brak pisemnego upoważnienia może stanowić podstawę do odmowy wydania towaru.

5. Kontrahenta obciążają wszelkie koszty wynikłe z opóźnienia w odbiorze towaru. W szczególności w przypadku opóźnienia odbioru towaru z magazynu NEMRA Kontrahent ponosi koszt za każdy rozpoczęty dzień magazynowania towaru po ustalonym terminie odbioru w wysokości 0,1% jego wartości netto.

§ 5. REKLAMACJE

1. W momencie odbioru towaru Kontrahent zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem jakościowym i ilościowym. Brak zastrzeżeń przy odbiorze uznawany jest za należyte wykonanie umowy przez NEMRA. Reklamacje ilościowe nie mogą być dokonywane po odbiorze. Wszelkie zastrzeżenia Kontrahent zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej przy odbiorze upoważnionemu pracownikowi NEMRA bądź przy odbiorze towaru poza magazynem NEMRA- pisemnie w obecności przewoźnika.

2. Kontrahent jest zobowiązany do zbadania towaru w chwili jego odebrania. Badanie obejmuje kompletność towaru oraz jego dokumentację.

3. Towary stanowiące przedmiot transakcji mogą posiadać gwarancję producenta jak również gwarancję firmy NEMRA. Każdorazowo procedura reklamacyjna opisana jest w dokumencie gwarancyjnym lub w umowie. Jeśli wymienione dokumenty nie stanowią inaczej, zgłoszenie reklamacji musi nastąpić w ciągu 48 godzin od wykrycia wady na piśmie pod rygorem nieważności. Zgłoszenie wady może nastąpić w siedzibie NEMRA. Koszt dostarczenia i odbioru zareklamowanych towarów ponosi Kontrahent.

4. Odpowiedzialność firmy NEMRA z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.

5. Reklamacje nie obejmują przypadków wad powstałych z poniższych przyczyn:

 • niewłaściwe lub nieprofesjonalne użytkowanie
 • niewłaściwe złożenie lub użytkowanie przez Kontrahenta lub osobę trzecią
 • naturalne zużycie
 • złe lub nieostrożne obchodzenie się
 • niewłaściwy materiał roboczy
 • chemiczny, elektro-chemiczny lub elektryczny wpływ.

6. NEMRA nie ponosi odpowiedzialności za usterki wynikające z nieprofesjonalnych zmian lub napraw dokonanych przez Kontrahenta lub osobę trzecią bez wcześniejszej zgody firmy NEMRA.

§ 6.WARUNKI PŁATNOŚCI

1. O ile oferta lub potwierdzenie zamówienia nie stanowi inaczej, płatność za zakupiony towar nastąpi przy jego odbiorze, a jeśli nie jest to możliwe – płatność nastąpi w terminie 3 dni od dnia przyjęcia oferty lub potwierdzenia zamówienia przez firmę NEMRA.

2. Płatność następować będzie w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy NEMRA. Dokonanie rozliczeń w innej formie lub terminie niż wyżej opisane skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 50% kwoty rozliczonej niezgodnie z OWS.

3. Dopuszcza się regulowanie należności gotówką o ile kwota i częstotliwość rozliczeń nie naruszają obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

4. NEMRA jest upoważniona do żądania natychmiastowej płatności wszystkich należności, w tym wynikających z faktur jeszcze niewymaganych oraz do żądania płatności z góry za dostawy i usługi jeśli: (a) Kontrahent zalega z częścią lub całością płatności, lub (b) poweźmie wątpliwość, co do stanu majątkowego Kontrahenta, lub (c) Kontrahent jest objęty wnioskiem o upadłość lub o postępowanie układowe, lub (d) Kontrahent złożył wniosek o pozasądową ugodę z wierzycielami. Ponadto w powyższych wypadkach, w celu zabezpieczenia swoich roszczeń, NEMRA jest upoważniona do zakazania odsprzedaży i przetwarzania dostarczonych towarów do czasu zapłaty ceny.

5. Niezależnie od postanowień ust. 4, w sytuacji gdy NEMRA poweźmie wątpliwość, co do stanu majątkowego Kontrahenta, bądź Kontrahent opóźni się z zapłatą za dostarczony już towar więcej niż o 30 dni , NEMRA ma prawo powstrzymać się z dalszym dostarczeniem towarów, żądając odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty w ciągu 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu od umowy odstąpić.

6. Jeżeli Kontrahent opóźni się z zapłatą za towar powyżej 30 dni NEMRA może obciążyć go kosztami działań windykacyjnych podjętych dla uzyskania zapłaty za dostarczony towar.

7. NEMRA zastrzega sobie prawo rozliczenia każdej wpłaty od Kontrahenta wg kolejności wymagalności płatności.

8. Kontrahent nie ma prawa potrącania swoich należności z należnościami od NEMRA.

9. Przeniesienie praw lub obowiązków kontrahenta w stosunku do NEMRA na osobę trzecią, wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy NEMRA – pod rygorem nieważności cesji.

10. Jeżeli strony wyraziły cenę towaru w walucie obcej, innej niż złoty polski (PLN), wówczas zapłata ceny towaru przez Kontrahenta na rzecz NEMRA następuje w tej walucie obcej albo w złotych polskich (PLN). Jeżeli Nabywca realizuje zapłatę ceny w złotych polskich (PLN), wówczas cena towaru wyrażona w walucie obcej będzie przeliczana na złoty polski (PLN) w oparciu o kurs sprzedaży tej waluty obcej, ogłoszony przez Alior Bank S.A. w dniu wystawienia faktury przez NEMRA.

§ 7. ZASTRZEŻENIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

1. Towary stanowiące przedmiot transakcji pozostają własnością NEMRA do czasu wykonania obowiązków płatniczych Kontrahenta wobec NEMRA wynikających z danej transakcji.

2. Towary, które zostały wydane Kontrahentowi przed wykonaniem wszystkich obowiązków płatniczych wobec NEMRA nie mogą być przedmiotem obrotu jak również jakichkolwiek obciążeń lub ograniczonych praw rzeczowych – do momentu wykonania wszystkich obowiązków płatniczych.

§ 8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.

1. Odpowiedzialność NEMRA z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ograniczona jest wysokością kar umownych uregulowanych w ofercie, potwierdzeniu zamówienia bądź w umowie jednak nie więcej niż do wartości netto nabytego przez kontrahenta towaru.

2. Użytkowanie i konserwowanie towarów niezgodne z jego przeznaczeniem, wymogami eksploatacyjnymi, wskazówkami producenta lub wiedzą techniczną zwalnia NEMRA z odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa i niniejszych OWS.

3. Brak pełnej zapłaty za dostarczony towar powoduje zawieszenie uprawnień Kontrahenta w zakresie odpowiedzialności NEMRA.

§ 9. ZWROT TOWARU

1. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem bezwzględnie obowiązującym, Kontrahentowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru.

2. W przypadku zwrotu towaru muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • towar nie może być używany,
 • towar musi być zapakowany w opakowanie fabryczne,
 • wszystkie dokumenty przekazane Kontrahentowi muszą zostać zwrócone ( w tym dowód zakupu),
 • Kontrahent musi wskazać numer rachunku bankowego dla zwrotu ceny pomniejszonej o koszty NEMRA związane ze zwrotem.

3. NEMRA dokona zwrotu na rzecz Kontrahenta uiszczonej przez niego ceny za zwrócony towar po dokonaniu korekty dokumentów księgowych NEMRA.

§ 10. STOSOWANIE POSTANOWIEŃ OWS

 1. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich transakcji zawieranych w ramach firmy NEMRA. W przypadku, gdy przepisy bezwzględnie obowiązujące wykluczają stosowanie przepisów OWSIC w stosunku do określonej grupy kontrahentów lub określonej grupy towarów – stosuje się przepisy bezwzględnie obowiązujące.

2. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którekolwiek z postanowień OWS okaże się całkowicie lub częściowo nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych zapisów OWS.

3. Powołane w treści warunków nazwy punktów i paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji umowy.

91 463 09 64